Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za przedszkole

Zasady odpłatności za przedszkole:

 

1. Przedszkole publiczne jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Opole oraz rodziców/opiekunów prawnych. Usługa świadczona przez przedszkole jest odpłatna w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020 r. poz.2029) oraz Uchwała nr  LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego we publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018r. poz.2174, z późn. zm.).

3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.

4. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych ), przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, są odpłatne.

5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

6. Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 3.

7. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 6, może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych w § 3 ust 1 i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. tj.:

- dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;

- na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (prawnych opiekunów) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

- na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

- na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

8. Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są złożyć do 20‑tego dnia miesiąca.

9. Do wniosku o obniżenie opłaty rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

10. Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

11. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor przedszkola wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.

12. Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 8, może być udzielona okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.

13. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.

14. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Opola.

15. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

16. Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z :

- odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,

- odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności dziecka w przedszkolu.

17. Opłaty, o których mowa w punkcie 16 wnoszone są na wskazane konto bankowe do 10-tego dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

18. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

19. Wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) miesięczna opłata, o której mowa w ust.19, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych (ust.5), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (ust.17).

20. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłej należności, a w sytuacji braku możliwości takiego zaliczenia, zostanie przekazana na konto wskazane przez rodzica (prawnego opiekuna).

21. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 16 naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.

22. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust.16, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

PDFUchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole
 

 

Wersja XML